Home / Grid / [PHP cơ bản] Bài 02: Các kiểu dữ liệu trong PHP

[PHP cơ bản] Bài 02: Các kiểu dữ liệu trong PHP

Tiếp tục series về php cơ bản, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu cơ bản trong PHP.

Các kiểu dữ liệu cơ bản của PHP gồm:

  • Kiểu INT
  • Kiểu Boolean
  • Kiểu Số Thực (float, double)
  • Kiểu Chuỗi
  • Kiểu Mảng (array)
  • Kiểu NULL
  • Kiểu Đối Tượng (object)

1.Kiểu INT

INT là viết tắt của integer là kiểu dữ liệu dạng số nói chung.

Kiểu số INT Chúng ta không dùng dấu nháy để bao quanh nó, kích thước của kiểu INT là 32bit. Trong PHP không hỗ trợ nhiều kiểu Unsigned Integer (Số nguyên dương) nên nếu bạn sử dụng vượt quá giới hạn của nó thì mặc nhiên trình biên dịch sẽ hiểu đây là kiểu Float (số thực), tuy nhiên không phải lúc nào điều này cũng đúng cho trường hợp số dương.

Khai báo biến

Để khai báo một biến kiểu INT bạn sẽ gán giá trị cho nó là số nguyên (kể cả số âm).

Ép kiểu

Có nhiều khi chúng ta cần đưa một biến dạng chuỗi về dạng số để có thể thực hiện được các phép toán.

Tuy nhiên đôi khi việc chuyển đổi này trong PHP lại không cần thiết vì các kiểu dữ liệu trong php tự động chuyển các biến sang các kiểu thích hợp để thực hiện phép tính, tuy nhiên sau khi thực hiện tính toán thì biến đó sẽ tự chuyển lại kiểu dữ liệu ban đầu. Tốt nhất chúng ta cứ kiểm tra (có thể sử dụng hàm is_int($biến) ) lại một lần trước khi thực hiện phép toán cho chắc chắn.

Khi ép kiểu của một biến dạng chuỗi mà có ký tự đầu tiên không phải ở dạng số thì nó sẽ tự động cắt bỏ tất cả những ký tự đằng sau ký tự đó nên chuỗi trở thành rỗng, mà giá trị rỗng chuyển sang kiểu INT có giá trị bằng không. Ví dụ:

Để kiểm tra một biến có phải là dạng số hay không chúng ta có thể sử dụng các hàm như :

2.Kiểu BOOLEAN

Đây là một kiểu dữ liệu đơn giản nhất trong các kiểu dữ liệu trong PHP, nó chỉ chứa 2 giá trị là đúng hoặc sai (TRUE hoặc FALSE). Để tạo biến kiểu boolean thì  bạn gán giá trị cho nó là TRUE hoặc FALSE. Lưu ý  TRUE, FALSE  không phân biệt hoa thường, nghĩa là bạn gõ thế nào cũng được miễn là đúng chính tả.

Ép kiểu

Tương tự như kiểu INT bạn sử dụng (bool) hoặc (boolean) để ép kiểu sang kiểu bool. Như vậy trong PHP thì bool và boolean là 2 từ khóa có cùng một ý nghĩa.

Lưu ý: Các ký tự 0, ký tự trống và null đều được quy về giá trị FALSE, các ký tự còn lại quy về TRUE. Việc chuyển đổi này đôi khi cũng không cần thiết vì php tự xem xét giá trị và quy về TRUE hay FALSE.

Để kiểm tra một biến có phải kiểu boolean bạn dùng hàm is_bool($biến);  để kiểm tra, kết quả của hàm này trả về TRUE nếu là kiểu bool, ngược lại là false nếu không phải kiểu bool.

3.Kiểu số thực

Hiểu một cách nôm na kiểu số thực là những số có phần dư, còn kiểu INT là những số không dư phần nào, như số 1.234 là kiểu số thực, 1234 là kiểu số nguyên (INT). Kích cỡ của nó phụ thuộc xác định phụ thuộc vào từng platform nhưng giá trị lớn nhất xấp xỉ 1.8e308, các kiểu dữ liệu trong php của kiểu số thực gồm có kiểu float, double.

Ép kiểu

Tương tự như các cách ép kiểu khác bạn dùng (float), (double) để chuyển kiểu dữ liệu sang số thực cho một biến.

Để kiểm tra một biến phải kiểu số thực không bạn dùng hàm is_float($biến)  để kiểm tra cho kiểu float, is_double($biến)  để kiểm tra cho kiểu double. Kết quả 2 hàm này trả về TRUE nếu đúng, FALSE nếu sai.

4. Kiểu chuỗi

Các kiểu dữ liệu trong php thì kiểu chuỗi mình gồm  kiểu string (chuỗi) và char (ký tự), mỗi ký tự là  1 byte và là một trong 256 ký tự khác nhau, để khai báo báo các bạn chỉ việc khai báo một biến và gán giá trị chuỗi cho nó, chuỗi phải được bao quanh bằng dấu nháy đơn hoặc dấu nháy kép . Ép kiểu cũng như trên ta dùng (string) để chuyển sang kiểu chuỗi.

Ép kiểu

Để kiểm tra một biến kiểu chuỗi (string) ta dùng hàm is_string($biến), kết quả hàm này trả về TRUE nếu đúng và FALSE nếu không đúng.

Chúng ta còn rất nhiều thứ cần phải tìm hiểu với string, tuy nhiên chúng tôi sẽ đề cập với các bạn ở những bài sau.

5. Kiểu mảng (array)

Mảng là danh sách  các phần tử có cùng kiểu dữ liệu và nó là một trong các kiểu dữ liệu trong php có độ phức tạp tính toán cao. Có 2 loại mảng là mảng một chiều hoặc mảng nhiều chiều. Riêng với PHP thì các phần tử của mảng có thể không cùng kiểu dữ liệu, và các phần tử của mảng được truy xuất thông qua các chỉ mục(vị trí) của nó nằm trong mảng.

Khởi tạo và truy xuất các hần tử trong mảng

Mảng Có Chỉ Mục

Là mảng có các phần tử được định danh một chỉ mục (kiểu số) và bắt đầu bằng số 0 và phần tử cuối cùng có chỉ mục là (n-1), trong đó n là tổng số phần tử của mảng. Điều này có nghĩa nếu mảng của bạn có 10 phần từ thì lần lượt các vị trí phần tử trong mảng là: [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Quay lại 4 cách giải của ví dụ trên:

Với cách 1: Bạn khởi tạo một mảng và gán trực tiếp 2 phần từ vào, vì mảng bắt đầu từ 0 nên nó tự hiểu phần tử đầu tiên có chỉ mục =0, và phần tử thứ 2 = 1.

Với cách 2: Bạn khởi taọ một mảng và gán trực tiếp 2 phần tử vào, nhưng lúc gán bạn có ghi rõ các chỉ mục cho từng phần tử.

Với cách 3: Ban khởi tạo một mảng rỗng. sau đó bạn dùng 2 lệnh để gán 2 phần tử vào, mỗi lệnh gán bạn có chỉ rõ chỉ mục.

Với cách 4: Bạn khởi tạo một mảng rỗng, sau đó bạn dùng 2 lệnh gán 2 phần tử vào nhưng bạn lại không chỉ rõ chỉ mục, lúc này PHP sẽ kiểm tra thấy mảng đang rỗng nên phần tử đầu tiên nó sẽ mặc định gán chỉ mục = 0, và phần tử tiếp theo sẽ bằng phần tử trước nó + 1 tức là sẽ = 1.

Để truy xuất các phần tử của mảng chỉ mục ta dùng cú pháp sau: $tenmang[$index]; trong đó $index là chỉ mục bạn muốn lấy.

Mảng Kết Hợp

Là Mảng có các phần tử được định danh bằng một cái tên và đương nhiên vị trí các phần tử sẽ không có thứ tự.

Cách khai báo:

Trong cách 2 điều đặc biệt là lúc gán sinh viên Nguyễn Văn B ta không truyền tên cho nó mà chỉ dùng dấu [] để thêm vào. Điều gì sẽ xảy ra? Câu trả lời như sau: Trình biên dịch sẽ chạy dòng thứ 1 khởi tạo một mảng rỗng, dòng thứ 2 thêm một phần tử cho mảng với tên sinhvien_a, dòng thứ 3 nó sẽ thấy ko có truyền chỉ mục nên nó sẽ lưu giá trị Nguyễn Văn B dưới dạng chỉ mục. Nó xét thấy trong mảng này chưa có chỉ mục nào (vì dòng 2 truyền dạng kết hợp), nên sinh viên Nguyễn Văn B sẽ được lấy chỉ mục = 0.

Việc truy xuất các phần tử trong mảng kết hợp cũng tương tự như mảng chỉ mục ta dùng cú pháp sau: $tenmang[$name], trong đó  $name là tên của phần tử bạn muốn lấy ra.

Ví dụ:

Mảng một chiều

Tất cả những ví dụ ở trên gọi là mảng 1 chiều (gồm mảng 1 chiều chi mục, mảng một chiều kết hợp)

mang-mot-chieu

Mảng một chiều

Mảng đa Chiều

Là mảng có nhiều chỉ mục cho từng phần tử, ví dụ mảng 2 chiều thì mỗi phần tử có 2 chỉ muc, 3 chiều thì mỗi phần tử có 3 chỉ mục, …
Mảng nhiều chiều thực chất cũng chỉ là mảng 1 chiều nhưng được thể hiện dưới dạng nhiều chiều.

Xem hình minh họa mảng 2 chiều sau được biểu hiện bằng số dòng và số cột (nghĩa là 2 chiều giống trong hình học không gian 2 chiều), mỗi phần tử sẽ được định vị trí ở điểm giao nhau của chỉ số cột và dòng hiện tại.

mang-nhieu-chieu

Mảng đa chiều

Cách thêm phần tử trong mảng 2 chiều:

Truy xuất phần tử trong mảng 2 chiều:

Để kiểm tra một biến có phải kiểu mảng (array) không ta dùng hàm is_array($biến), hàm này trả về TRUE nếu đúng và FALSE nếu không đúng.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các ứng dụng và các hàm có sẵn của php để xử lí mảng ở phần sau.

6. Kiểu giá trị Null

Đây là kiểu đặc biệt trong PHP và cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, nó mang giá trị rỗng.

Lúc bạn khởi tạo một biến và bạn gán = NULL thì sẽ hệ thông sẽ không tốn bộ nhớ để lưu trữ, nên việc sử dụng nó rất có lợi.

Kiểu NULL khi ép kiểu sang kiểu INT thì bằng 0, khi ép kiểu sang kiểu chuỗi thì = rỗng, và khi ép sang kiểu boolean thì mang giá trị FALSE.

Để kiểm tra một biến có giá trị null hay không ta dùng hàm is_null($biến). Biến này trả về TRUE nếu đúng và FALSE nếu không đúng.

7. Kiểu Object (Đối Tượng)

Riêng kiểu Đối Tượng (Object) thì nó liên quan đến phần OOP (Lập trình hướng đối tượng) nên chúng ta sẽ đề cập tới nó ở các bài hướng dẫn sắp tới.

8. Tổng kết.

Qua bài này thì chúng ta đã làm quen với các kiểu dữ liệu cũng như cách khai báo, gán, kiểm tra các loại kiểu biến của ngôn ngữ PHP . Hy vọng bài viết sẽ có ích cho việc học tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!

About Thiện Trần

Rất ham chơi - hơi ham học - luôn mong muốn được chia sẻ kiến thức của mình, hy vọng có thể giúp đỡ được mọi người. Bên cạnh đó cũng đang cố gắng xây dựng một cộng đồng xoay quanh việc giúp đỡ nhau trong học tập và công việc để góp phần đưa nền công nghệ thông tin đi lên.

Check Also

Laravel-5

[Laravel Tutorial] Cài đặt Laravel 5.1 với composer

Laravel hiện đang là một trong những php framework hot nhất thế giới. Hiện tại ...

Sublime text

Tổng hợp phím tắt của Sublime Text

Như bài viết Top 4 phần mềm tốt nhất để code PHP thì ngoài PhpStorm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *